องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 มิ.ย. 2565 ]29
2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) [ 1 ธ.ค. 2564 ]31
3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2564 ]30
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]28
5 พรบ.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2564 ]28
6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2564 ]30
7 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2564 ]27
8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2564 ]30
9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]28
10 สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]29
11 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 ธ.ค. 2564 ]27
12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]27
13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่-2) พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2564 ]29
14 การกู้ยืมเงิน [ 30 ต.ค. 2564 ]77
15 การค้ำประกัน [ 30 ต.ค. 2564 ]82
16 การซื้อขาย  [ 30 ต.ค. 2564 ]76
17 การจำนอง  [ 30 ต.ค. 2564 ]76
18 การจำนำ [ 30 ต.ค. 2564 ]67
19 การเช่าทรัพย์ [ 30 ต.ค. 2564 ]75
20 การขายฝาก [ 30 ต.ค. 2564 ]72
 
หน้า 1|2