องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]12
2 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]15
3 รายงานกิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและทำงานร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]40
4 แนวทางปฏิบัติ DOS DON TS อบต.หนองตาดใหญ่ [ 17 ต.ค. 2566 ]30
5 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos and Donts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]35
6 คำสั่งแต้งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.หนองตาดใหญ่ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]36
7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]14
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]31
9 การดำเนินการจัดอรมเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานร่วมกันสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]32
10 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos and Donts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.หนองตาดใหญ่ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
12 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐาน รักษาวินัยคุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]35
13 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]34
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27