องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]9
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2565 ]94
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2565 ]81
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2565 ]83
6 มาตรการป้องกันการับสินบน [ 6 มิ.ย. 2565 ]80
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 6 มิ.ย. 2565 ]119
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 มิ.ย. 2565 ]83
9 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 มิ.ย. 2565 ]123
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]114