องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2565 ]62
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2565 ]60
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2565 ]63
4 มาตรการป้องกันการับสินบน [ 6 มิ.ย. 2565 ]59
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 6 มิ.ย. 2565 ]95
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 มิ.ย. 2565 ]60
7 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 มิ.ย. 2565 ]102
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]75