องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

“องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่     เมืองน่าอยู่     ส่งเสริมอาชีพชุมชน พัฒนาคนและสังคม  ให้เข้มแข็ง    เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”


 พันธกิจ (MISSION)

     1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
     1. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกเพศทุกวัย
4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและทั่วถึง  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบทอดสู่ลูกหลาน
  6. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.ประชาชนมีความเข้าใจและหันมาให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น