องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารนายธีรพงษ์ แสนศรี


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.088-9576414
ร.ต.อ. รณยุทธ วิไพบูลย์

นางจูมทอง พลดงนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0682896
โทร.096-9942159นางพัชราภรณ์ จันทะขาม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.082-6541568

สภาอบต.หนองตาดใหญ่


นายวิชัย ศรีชานิล

ประธานสภา อบต.

โทร.083-7981289

นายเมธี รักษิณานนท์
นางสุภัสสรา  คัมภิรา
รองประธานสภา อบต.
เลขาสภา อบต.
โทร.097-1688651
โทร.098-7910864

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุภัสสรา  คัมภิรา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่


โทร.098-7910864
นายยุทธศาสตร์  จันทลีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่


โทร.089-2740045


-ว่าง- นางดาราณี  เขียนดี
 -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร....................... โทร.085-1647942 โทร.......................นางสาวศิริรัตน์  พรมมานอก นางสุมิตรา  มหาวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.088-4652323 โทร.085-5636544