องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน


 การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม
(1)  การคมนาคมติดต่อของตำบล  อ.สีดา มีเส้นทางสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข  2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลบริเวณ หมู่ 8,9 ระยะทาง  17  กิโลเมตร
(2)  การคมนาคมในตำบลเป็นถนนลูกรังที่ อบต. ดำเนินการก่อสร้าง และภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง, ดินและคอนกรีต 
       การโทรคมนาคม
  -    ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) 1     แห่ง
  -    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน  (สภาพใช้ได้บางส่วน)
  การไฟฟ้า
  -   ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1,467  ครัวเรือน
        แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย    5  แห่ง, หนอง  11  แห่ง
       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  -  สระ 5   แห่ง
-  บ่อโยก 4   แห่ง
-  ฝาย 11 แห่ง
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ
-  อื่น ๆ  (ประปาดิบ)