องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

  การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4     แห่ง  ม.2,ม.4,ม.5,ม.8
- โรงเรียนมัธยม 1     แห่ง  (ขยายโอกาส)  รวมกับหมู่  2
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5     แห่ง
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด   6  แห่ง  หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6 ,หมู่ 8
- สำนักสงฆ์    3  แห่ง  คือ  หมู่  3,หมู่  6,หมู่  8
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองตาดใหญ่              1   แห่ง
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  ตู้ยามตำรวจประจำตำบล            1  แห่ง