องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

   อาชีพ
-     เกษตรกรรม 80%
-     อื่นๆ 5%
-     ค้าขาย  10%   โดยค้าขายเบ็ดเตล็ดของชำของแต่ละหมู่บ้าน
  -    รับราชการ               5%
        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  -      ปั๊มน้ำมัน 2        แห่ง
  -      โรงสี 8        แห่ง