องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสุมิตรา     มหาวงษ์


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาววิภารัตน์  จริยะคุณทวี


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน