องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริรัตน์ พรมมานอก


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ   เหยิบไธสง

น.ส.ชลธิชา  แร่กาสิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอัญญารัตน์  เบียดนอก
นางสำรวย  วงษ์อามาตย์
นางสมคิด     ชุมพล
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูงน.ส.ขนิษฐา  วรรณประภา
นางพัชรินทร์  สุทธิมนต์ปภา
น.ส.สุดาทิพย์  งามเลิศ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสะแบง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเต็ง