องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุภัสสรา  คัมภิรา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
 098-7910864

นายยุทธศาสตร์  จันทลีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
089-2740045


นางนิภา  อามาตย์ นางดาราณี     เขียนดี
นายปรีชา    นวมโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
085-6328478 085-1647942
094-0618992นางสาวศิริรัตน์ ทินราช นางสุมิตรา     มหาวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

088-4652323
063-6956915