องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กองคลัง

นางดาราณี     เขียนดี

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชลดา  ลาเฟื้อย น.ส.ศศิมภรณ์ ศรประสิทธิ์
นางสาวจิราภรณ์  ดีสวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางวาสนา    เป็นซอ น.ส.นิตติยา   อยู่ยืน
น.ส.จินตนา   ศรีชุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้