องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สำนักปลัด

-ว่าง-


หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางนิภา       อามาตย์ นางศิริลักษณ์  แสนศรี
พ.อ.อ.นิตินัย  เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางพิมพ์ชนก   เป็นสุข นายธนวัฒน์   นนทะนำ
นางนฤชล    อุทัยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวิราช  แสนศรี
นางหนูพร     พลดงนอก

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นักการภารโรง