องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายวิชัย ศรีชานิล
ประธานสภา อบต.
โทร.083-7981289

นายเมธี รักษิณานนท์
รองประธานสภา อบต.
โทร.097-1688651

นางสาวมลิวัลย์ พันธุรา นายเทพฤทธิ์ ลิสิงห์ นายก้าน พลดงนอก
ส.อบต. หมู่ 1 ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 3
โทร.087-2442046
โทร.065-6042418 โทร.094-4687995
นายสมใจ สุโพธิ์ นายสมพร กาละพัตร นายปัญญา คะเนนอก นายอนุลักษณ์ ตาลไธสง
ส.อบต. หมู่ 5 ส.อบต. หมู่ 7 ส.อบต. หมู่ 8 ส.อบต. หมู่ 9
โทร.096-9459903
โทร.092-9627328
โทร.098-6898242 โทร.084-8800495