องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

-


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


-

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล