องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
       ตำบลหนองตาดใหญ่เป็นตำบลหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนขึ้นตรงกับ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  และต่อมากรมการปกครองได้มีการแบ่งเขตการปกครอง เป็นกิ่งอำเภอสีดา  ตำบลหนองตาดใหญ่ จึงเป็นตำบลหนึ่งที่ต้องอยู่ในเขตปกครองกิ่งอำเภอสีดาด้วย  แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองตาดใหญ่มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนลาดยางจากถนนใหญ่(มิตรภาพ)ถึงบ้านหนองตาดใหญ่