องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 อบต.หนองตาดใหญ่ได้เริ่ม Kick Off เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นหมอกควันตามโรงเรียนวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 อบต.หนองตาดใหญ่ได้เริ่ม Kick Off เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นหมอกควันตามโรงเรียนวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-08
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2022-01-05