วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีเพื่อเติมใส่ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง