วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองตาดใหญ่ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองสูง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองสูง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดเทอม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง