วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์และสวิทย์ไฟฟ้า รถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง