วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเมืองสูง หมู่ ๘ สถานที่ก่อสร้างจากบ้านนายสมศรี พลดงนอก ถึงคลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเทียมพัฒนา หมู่ ๙ สถานที่ตั้งโครงการจากบ้านนายพรวน พรมภา ไปทางบ้านนางประกาย พรมภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบท เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง