วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๐๒-๐๖ สายโคกแสบง บ้านหนองตาด หมู่ ๒ - หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ ๘ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง พร้อมจัดเก็บรื้อถอนตามโครงการสูงวัยสูงค่าสานภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๐๒-๐๖ สายโคกแสบง บ้านหนองตาด หมู่ ๒ - หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ ๘ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
4  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.302-06 สายโคกแสบง บ้านหนองตาด หมู่ ๒ - หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ ๘ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
3  เม.ย. 2567
ซื้อของรางวัลโครงการสูงวัยสูงค่าสานภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง