วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านดอนแสบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง จากหน้าบ้านนายทอง ทิพย์ลม ไปทางหนองสระใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าหนองตาดใหญ่ หมู่ ๑ สถานที่ก่อสร้างจากแยกหน้าบ้านนางทองม้วน ศรีษะ ถึงถนน คสล.หน้าบ้านนายอนุทรา โจมเสนาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง