วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง