วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
อุปกรณ์กีฬา
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อไมค์ประชุมไร้สายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจะบก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง