วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจะบก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพี่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลอง บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง