วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านดอนแสบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายหัว ศพด.บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง จากหน้าบ้านนายทอง ทิพย์ลม ไปทางหนองสระใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าหนองตาดใหญ่ หมู่ ๑ สถานที่ก่อสร้างจากแยกหน้าบ้านนางทองม้วน ศรีษะ ถึงถนน คสล.หน้าบ้านนายอนุทรา โจมเสนาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง