วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล(EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองจะบก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ (หลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง