วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟรถแห่ตามขบวนกระทง (แห่รอบหมู่บ้าน) โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านเมืองสูง หมู่ ๘ (ดอนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำเดิมบ้านหนองตาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีต อบต.หนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ หมายเลขทะเบียน ขธ ๖๕๙๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง