วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านหนองตาด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกนกเต็น หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง