วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์ของ อบต.หนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองตาใหญ่ หมู่ ๑ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนางใบ สีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประชาอาสา สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๓ บ้านหนองจะบก จุดที่ ๑ บริเวณนานางแสงทิพย์ ทิพนัส จุดที่ ๒ บริเวณนานางแสงทิพย์ ทิพนัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนเต็ง หมู่ ๕ (โครงการหลังฝนถนนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ บริเวณสามแยกชลประทานไปทางบ้านเพ็ดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อของรางวัลการประกวดนางนพมาศ โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง