วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านเมืองสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านดอนแสบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง