วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองจะบก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพี่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง