วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างปรังปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้างบริเวณจากบ้านนายคำปลาย ชินแสน ไปทางวัดบ้านเมืองสูงวราราม(วัดป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ ๖ สถานที่ก่อสร้างจากหน้าบ้านนางสมหมาย ทิพพิชัย ไปทางฝายกกค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแสบง หมู่ที่ ๖ สถานที่ก่อสร้างจากนานางละมัย ไชยสงค์ ไปทางฝายกกค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองสูง หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสุปราณี แคนหนอง ถึงบ้านนายบุญรอด คำลือชา ช่วงที่ ๒ บริเวณจากบ้านนายผดุง ยะปะเต ถึงบ้านนายบุญเลิศ พุงไธสง ช่วงที่ ๓ บริเวณจากบ้านนายบุญเลิศ พุงไธสง ถึงบ้านนายฉลวย ทินราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ ๔ สถานที่ก่อสร้างบริเวณจากบ้านนานสาย เทพรักษา ถึงบ้านนายประกอบ บุรารมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ของ อบต.หนองตาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง