หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
  คู่มือการปฏิบัติงาน        คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ
หน้า
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักสำนักปลัด
กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล 1
วัตถุประสงค์ 2
ประโยชน์การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2 - 3
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 - 6
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบล
สภาพทั่วไปของตำบลหนองตาดใหญ่และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบล 7 - 8
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 9
ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ 10
บทที่ 3 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 16
วัตถุประสงค์ 17
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 17 - 19
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 19 - 24
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/กระบวนงาน 25 - 28
คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 29
แนวทางการดำเนินงาน 35 - 37
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 38
ระบบติดตามและประเมินผล 39 - 40
บทที่ 4 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 41 - 52

สารบัญ
หน้า
บทที่ 4 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
- ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 45
¬- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 46
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2558
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 47
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2558
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2558 47
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 48
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 50 - 54
- มาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงาน 54 - 56

บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีเป้าประสงค์ในการนำมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทำแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการทำงานทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทำขึ้นไว้เพื่อจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
• มักจัดทำขึ้นสำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสำเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทำให้หน่วยงานต้องให้ความสำคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ/กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสำเร็จของการทำงานของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้มาตรฐานการทำงาน/จุดสำเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การทำงานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสำเร็จของการทำงานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทำงานและเป้าหมายการทำงานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำงานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทำงานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสำเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกำหนดจุดสำเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสำเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตำแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกำหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทำงานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทำงาน และวางแผนกำลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทำให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลำดับความสำคัญของงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาทำงานได้
12. สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
15. สามารถกำหนดงบประมาณและทิศทางการทำงานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกำลังคนของหน่วยงานได้
19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสำหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทำงานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทำงานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนำมารปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทำให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทำงานที่แน่นอน ทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทำงานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทำอยู่นั้นสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง)รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหาร
กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 กำหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารตำบล พ.ศ.2537 โดยกำหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำ และอาจทำ
1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ)
3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจทำให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบล
...............................................................
1.ด้านกายภาพ
1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร โดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จนถึงสี่แยกบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย แล้วเลี้ยวขวามาตามถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองตาดใหญ่ จนถึงตำบลหนองตาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไม้แดง อ. ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีดา อ. สีดา จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหันห้วยทราย อ. ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า อ. บัวลาย จ.นครราชสีมา

แผนที่ตำบลหนองตาดใหญ่โดยสังเขป

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองตาดใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบอย่างสม่ำเสมอ ตำบลหนองตาดใหญ่ มีลำห้วยธรรมชาติผ่าน คือ ลำห้วยแยะ ซึ่งไหลมาจากตำบลหนองหว้า ผ่านบริเวณหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล ออกไปยังตำบลสีดา มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบลหนองตาดใหญ่ แต่มีไม่มากนัก และทางตอนล่างของตำบลบริเวณหมู่ที่ 6 มีลำห้วยต้นค้อไหลผ่าน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของตำบลหนอตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สภาพทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนหนาวอากาศไม่หนาวจัด

2

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปของตำบลหนองตาดใหญ่ เหมาะสมสำหรับการทำนาข้าวโดยมี
ลักษณะเป็นดินลึก เนื้อดินปานกลาง หรือค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ พบในสภาพพื้นที่ราบหรือเกือบราบ มีการระบายน้ำเลว จึงเหมาะในการปลูกข้าวในฤดูฝนและถ้ามีการชลประทานในฤดูแล้ง ก็สามารถทำนาปรังหรือปลูกพืชผักหรือพืชไร่ต่าง ๆ ได้ ในการเพาะปลูกควรมีการชลประทาน และการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมาใช้ในการเพาะปลูกซึ่งอาจจะประสบภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูฝนแล้ง รวมทั้งการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
- สระ 5 แห่ง
- บ่อโยก 4 แห่ง
- ฝาย 11 แห่ง
- บ่อน้ำ 96 บ่อ
- อื่น ๆ (ประปาดิบ)
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าสงวน มีเนื้อที่ประมาณ 460 ไร่
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตำบลหนองตาดใหญ่ ประกอบด้วยจำนวน ๙ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
ใหญ่ ทั้งหมด ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน

1. บ้านหนองตาดใหญ่ 217
2. บ้านหนองตาด 172
3. บ้านหนองจะบก 265
4. บ้านหัวนาคำ 203
5. บ้านดอนเต็ง 149
6. บ้านดอนแสบง 136
7. บ้านโสกนกเต็น 64
8. บ้านเมืองสูง 189
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 126
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กาบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหาร จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ละ 2 คน 9 หมู่บ้าน รวม 18 คน

3

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,515 แยกเป็นชาย 2,781 คน หญิง 2,734 คน มี(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2559)
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1. บ้านหนองตาดใหญ่ 217 438 408 846
2. บ้านหนองตาด 172 281 273 554
3. บ้านหนองจะบก 265 490 506 996
4. บ้านหัวนาคำ 203 404 420 824
5. บ้านดอนเต็ง 149 309 291 600
6. บ้านดอนแสบง 136 250 243 493
7. บ้านโสกนกเต็น 64 107 99 206
8. บ้านเมืองสูง 189 301 297 598
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 126 201 197 398
รวมทั้งสิ้น 1,521 2,781 2,734 5,515
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชาชน
-
4. สภาทางสังคม
4.1 การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหนองตาด
2. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
3. โรงเรียนบ้านดอนเต็ง
4. โรงเรียนบ้านเมืองสูง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเต็ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง
4.2 สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบก
4.3 อาชญากรรม
-
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังทั้งตำบล

4.5 การสังคมสงเคราะห์

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลส์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

หมู่ที่ จำนวนสายทางรวม(สาย) ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย) ถนนลูกรัง(สาย) ทางลำลอง(สาย)
1 10 1 6 3 -
2 5 - 5 - -
3 6 - 2 4 -
4 8 1 4 3 -
5 10 1 6 3 -
6 8 - 6 2 -
7 8 - 5 3 -
8 8 - 5 3 -
9 8 - 4 4 -
รวม 71 3 43 25 -
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 1 - 6 -
ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 1
(ทางหลวงชนบท) - - -
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,521 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปา บาดาลหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอสีดา ห่างจากตำบลหนองตาดใหญ่ ประมาณ 15 กิโลเมตร
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา
ปลูกมันสัมปหลัง ปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
6.2 การประมง
-
6.3 การปศุสัตว์
ตำบลหนองตาดใหญ่ มีการเลี้ยงโค และเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านภายในตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา
6.4 การบริการ
1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
- โรงสี 8 แห่ง

5
6.5 การท่องเที่ยว
-
6.6 อุตสาหกรรม
-
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มทอผ้าไหม 3 กลุ่ม
6.8 แรงงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ปลูกมันสัมปหลังปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
มีจำนวน 9 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร พื้นที่ไร่
ชาย หญิง รวม
1. บ้านหนองตาดใหญ่ 217 438 408 846
2. บ้านหนองตาด 172 281 273 554
3. บ้านหนองจะบก 265 490 506 996
4. บ้านหัวนาคำ 203 404 420 824
5. บ้านดอนเต็ง 149 309 291 600
6. บ้านดอนแสบง 136 250 243 493
7. บ้านโสกนกเต็น 64 107 99 206
8. บ้านเมืองสูง 189 301 297 598
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 126 201 197 398
รวมทั้งสิ้น 1,521 2,781 2,734 5,515
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ปลูกมันสัมปหลังปลูกผัก
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
- ลำห้วย 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระ 11 แห่ง
- บ่อโยก 4 แห่ง
- ฝาย 11 แห่ง
- บ่อน้ำ 96 บ่อ
- อื่น ๆ (ประปาดิบ)
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
- สระ 11 แห่ง
- บ่อโยก 4 แห่ง
- ฝาย 11 แห่ง
- บ่อน้ำ 96 บ่อ
- อื่น ๆ (ประปาดิบ)
6

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
- วัด 6 แห่ง หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6 ,หมู่ 8
- สำนักสงฆ์ 3 แห่ง คือ หมู่ 3,หมู่ 6,หมู่ 8
8.2 ประเพณีและงานประจำปี
- ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ำผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ
- ช่วงกรกฏาคม งานเข้าพรรษา
- ช่วงเดือนตุลาคม งานออกพรรษา
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษีถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
กลุ่มอาชีพ จักรสาน ผลิตตะกร้าสานจำหน่าย
8.4 สิ้นค้าพื้นบ้านและของที่ละลึก
กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้าไหม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระ 11 แห่ง
- บ่อโยก 4 แห่ง
- ฝาย 11 แห่ง
- บ่อน้ำ 96 บ่อ
- อื่น ๆ (ประปาดิบ)
9.2 ป่าไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าสงวน มีเนื้อที่ประมาณ 460 ไร่
9.3 ภูเขา
-
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

โครงสร้าง
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

นักoyd

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถทำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานแ?


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ -
วันที่ประกาศ : 2019-06-27

หัวข้อหลัก

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 204,363

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.