ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา....ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

 พันธกิจ (MISSION)

        1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกเพศทุกวัย
4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและทั่วถึง  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบทอดสู่ลูกหลาน
  6. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.ประชาชนมีความเข้าใจและหันมาให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 
 
นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,145

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.