โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รูปกิจกรรม
สายตรงผู้บริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

 พันธกิจ (MISSION)

        1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกเพศทุกวัย
4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและทั่วถึง  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบทอดสู่ลูกหลาน
  6. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.ประชาชนมีความเข้าใจและหันมาให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 174,548

กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.