โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รูปกิจกรรม
สายตรงผู้บริหาร
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564


  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

 พันธกิจ (MISSION)

        1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกเพศทุกวัย
4. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและทั่วถึง  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบทอดสู่ลูกหลาน
  6. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.ประชาชนมีความเข้าใจและหันมาให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายจำรัส พลรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.191.87
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,326

กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชาสีมา
Tel : 044-002348
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.